Oprichtingsvergadering

asaf januari 2014

DE OPRICHTINGSVERGADERING.

DE OPRICHTINGSVERGADERING. Deze werd gehouden op zaterdag 10 januari 1914 in de “vergaderzaal”, onder voorzitterschap van de heer H. van Luik Sr., welke de heer L.P. Bakker verving. De opkomst van belangstellenden was bevredigend en nadat de waarnemend voorzitter het doel had uiteengezet, gaven 34 van de aanwezigen zich direct als werkend lid op.

Het bestuur werd als volgt samengesteld: L.P. Bakker, voorzitter; J.R. de Jonge; secretaris; P. de Jonge, penningmeester; H. van Luik en C. Smies, beiden algemeen secundus. Tot Directeur werd benoemd, de heer Iz. Brakman. Een door het voorlopig bestuur opgesteld ontwerp reglement, werd met enkele wijzigingen vastgesteld, waaraan wij enkele artikelen ontlenen:

ARTIKEL 1.
NAAM EN GRONDSLAG.

De zangvereniging “ASAF” heeft tot grondslag den Bijbel als Gods onfeilbaar woord.

ARTIKEL 2.
DOEL.

Het doel der vereniging is, door het vierstemmig zingen van positief Christelijke liederen, werkzaam zijn ter Ere Gods.

ARTIKEL 3.
BESTUUR.

Het Bestuur bestaat uit 5 leden, gekozen door de werkende leden; zij verdeelen de functies onderling. Jaarlijks treedt de kleinste helft van het Bestuur af en is terstond herkiesbaar. Minstens 2 leden moeten uit de werkende leden gekozen worden.

ARTIKEL 4.

Om lid te worden moet men instemmen met de artikelen 1 en 2 van het Reglement en den leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Zij die lid willen worden, moeten zich wenden tot het Bestuur dat beslist over al- of niet aanneming.

ARTIKEL 6.

De leden betalen eene contributie van 5 cent per week, welke contributie elke week ter repetitie wordt geind.

ARTIKEL 7.

Zij die de Vereniging verlaten, hetzij wettig of onwettig, hebben geen recht op de eigendommen der Vereniging. 

ARTIKEL 8.

De Voorzitter opent en sluit de vergaderingen en de repetitiën met gebed, brengt de voorstellen in behandeling en in stemming en belegt Bestuursvergaderingen, zoo vaak hij die nodig acht. Hem is opgedragen om met één der overige Bestuursleden, door het Bestuur daartoe aan te wijzen, de kas en het boek van de Penningmeester minstens vier maal per jaar na te zien en hiervan verslag te doen aan de daarop eerst volgende Ledenvergadering.

ARTIKEL 9.

De Secretaris houdt in een daartoe bestemd boek nauwkeurig aantekening van het verhandelde in elke Bestuurs- en Ledenvergadering, van het al of niet aanwezig zijn der leden bij de repetitiën. Hij bewaart het door de Bestuursleden ondertekent Reglement en jaarlijks geeft hij verslag van den toestand en de werkzaamheden der Vereniging.

ARTIKEL 10.

De Penningmeester is belast met de inning van alle verschuldigde gelden. Hij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en brengt jaarlijks verslag uit van den toestand der kas.

ARTIKEL 12.

De werkende leden zijn verplicht de repetitiën bij te wonen. Wie 4 maal onwettig de repetitiën verzuimt kan als lid worden geschrapt.

ARTIKEL 15.

De Directeur zorgt voor de handhaving van de goede orde tijdens de repetitiën en maakt bij de uitvoering in overleg met het Bestuur een programma op van de uit te voeren nummers.

ARTIKEL 16.

Donateur (trice) is hij (of zij) die een jaarlijkse bijdrage van minstens 50 cent geeft, zij hebben toegang tot alle vergaderingen.

ARTIKEL 18.

Veranderingen en wijzigingen in dit Reglement, behoudens artikel 1 en 2 die in geen geval eenige verandering mogen ondergaan, zullen moeten worden vastgesteld in een algemeene vergadering, waarbij door ¾ gedeelte der uitgebrachte stemmen wordt beslist. …………….

 

Nb De statuten zijn op 17 maart 2010 gewijzigd naar een model van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) te Voorschoten en opnieuw vastgesteld onder toezicht van notaris J.P. Loof te Terneuzen. De hiervoor vermelde tekst is dus historisch en niet meer actueel.